ZWROT/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej z naszym sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Metis Dominik Gruszka, ul. Słowackiego 31, 64-920 Piła, email: sklep@glutenblock.pl, telefon: +48 693 418 411 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Kiedy zwroty nie zostaną uznane.

Zgodnie z Art. 38 (5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w przypadku naruszenia wieczka zabezpieczającego otwór opakowania, które znajduje się pod nakrętką, zwroty nię będą uznawane.

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Może odbyć się to za pomocą:

  • pisma wysłanego pocztą na adres Gluten Block ul. Partyzantów 14  05-085 Kampinos
  • pisma wysłanego poczta elektroniczną na adres email: sklep@glutenblock.pl

POBIERZ PISMO

Jeżeli skorzystają Państwo z którejś z dostępnych możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem od momentu jego otrzymania do czasu jego zwrócenia. Możecie Państwo po otrzymaniu produktu sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak by to było robione w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności wynikające z wartości zwracanego przez Państwo towaru. Odbywa się to niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy i otrzymaliśmy od Państwa zwrot zakupionego towaru. Zwrot płatności dokonany zostanie na wskazane przez Państwo konto bankowe, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

  • na piśmie na adres: Gluten Block, ul. Partyzantów 14, 05-085 Kampinos
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@glutenblock.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się:

1. Podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
2. Określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
3. Podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

ZWROT TOWARU PRZY ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Wysyłki należy dokonać na niżej podany adres:

GLUTEN BLOCK,
ul. Partyzantów 14,
05–085 Kampinos
Tel. kontaktowy: +48 693 418 411

Zwrotu zakupionego towaru przy odstąpieniu od umowy dokonują Państwo na własny koszt, za pomocą wybranej formy przesyłki (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska).

Możemy w razie takich uzgodnień odebrać od Państwa zwrot za pomocą współpracującej firmy kurierskiej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem email: sklep@glutenblock.pl

POBIERZ FORMULARZ

ZWROT TOWARU REKLAMACJA

W razie ewentualnej reklamacji prosimy o kontakt z naszym sklepem w celu ustalenia dalszej drogi postępowania.